O MEDI KOMPLEKS

Usługi Pielęgniarki Środowiskowej

 

Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zasady udzielania świadczeń wg Zarządzenia nr 69 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

  • Pielęgniarka poz sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym realizację zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, zleceń na zabiegi i procedury medyczne wydanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

 

  • Pielęgniarka poz realizuje dodatkowo, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2, profilaktyczne programy zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.

 

  • Pielęgniarka poz dokumentuje udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stosownie obowiązującymi przepisami w odniesieniu do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz zapisami niniejszego zarządzenia.

za: Narodowy Fundusz Zdrowia

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Dowiedz się więcej >> Narodowy Fundusz Zdrowia

Usługi Położnej

Świadczenia Położnej POZ


Położna POZ zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo–ginekologiczno-neonatologicznej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie położnej POZ.

 

Opieka położnej nad kobietą w ciąży !!!

Czy wiesz, że po 21 tygodniu ciąży powinnaś skontaktować się z położną z twojego terenu?

Skontaktuj się z nami:

Opieka położnej POZ, prowadzona jest w ramach kontraktu z NFZ (czyli bezpłatna) zapewnia nie tylko poczucie bezpieczeństwa dla przyszłej matki lecz obejmuje również :

- słuchanie tętna płodu,

- pomiar cieśnienia tętniczego,

- badanie poziomu cukru we krwi

- Położna POZ prowadzi zajęcia w  "Szkole Rodzenia" - więcej informacji znajdziesz w zakładce SZKOŁA RODZENIA

- wizyty mogą odbywać się w warunkach domowych lub w siedzibie MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o. Wiśniowa 317             (pierwszy budynek Ośrodka zdrowia, I piętro)

Nasze położne dysponują fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem z zakresu przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

Nie bój się pytać- żadne pytanie nie zostanie bez odpowiedzi !!!

Szkoła rodzenia


BEZPŁATNA  SZKOŁA  RODZENIA

PRZY MEDI KOMPLEKS SP. Z O.O.
32-412 WIŚNIOWA 317

(Pierwszy budynek Ośrodka Zdrowia, I piętro)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU CIĘŻARNE OD 21 TYGODNIA CIĄŻY!!!

 Zajęcia odbywają sie we wtorki i czwartki od godziny 17:00 po wcześniejszym ustaleniu z połozną POZ.

Zapisy prowadzone są w rejestracji od pomiedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:35, telefonicznie (12) 27-14-530 lub bezpośrednio u położnej POZ Barbary Konieczny tel. 692-394-917.W PROGRAMIE ZAJĘĆ M.IN.:

  -  Przygotowanie do porodu ( dokumentacja, objawy zbliżającego/rozpoczynającego sie porodu),
  -  Przebieg porodu siłami natury. Metody łagodzenia bólu porodowego, pozycje wertykalne,
  -  Cięcie cesarskie,
  -  Pielęgnacja noworodka - wyprawka, dobór kosmetyków, kąpiel (zajęcia praktyczne),
  -  Połóg, laktacja,
  -  Pierwsze tygodnie życia noworodka (szczepienia, spacery, pielęgnacja ciała).

PONADTO PODCZAS ZAJĘĆ WYKONUJEMY:

  -  Słuchanie tętna płodu,
  -  Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie tętnicze krwi),
  -  Badanie poziomu cukru we krwi.

W TRAKCIE ZAJĘĆ PROWADZONE SĄ TAKŻE ĆWICZENIA RUCHOWE

 

Przyjdzcie i przekonajcie się, że Warto!

 

 

 

Świadczenia Medycyny Szkolnej

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. Pielęgniarka szkolna zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uczniów, w tym z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą,w środowisku nauczania i wychowania.

  2. Pielęgniarka szkolna realizuje w roku szkolnym, u uczniów klas I - VI,z zastrzeżeniem ust. 3, w odstępach co 6 tygodni, grupową profilaktykę fluorkowąmetodą nadzorowanego szczoteczkowania zębów.

  3. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, z uwzględnieniemz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy.

Pielegniarki medycyny szkolnej obejmują swoją opieką uczniów szkół z terenu Wiśniowej, Lipnika, Glichowa, Kobielnika i Węglówki.

Opieka Długoterminowa

Wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych

 

WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PIELEGNIARSKIEJ OPIECE

DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ w MEDI KOMPLEKS - CZYTAJ 

 

TEKST ZARZADZENIA PREZESA NFZ NR 69/2014/DSOZ DOTYCZACY PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ – OD 1 STYCZNIA 2015 R.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej udzielane są zgodnie z następującymi zasadami:

1) pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych;

2) do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów; w przypadku psychicznie chorych będących w ostrej fazie choroby, świadczenia zabezpieczone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386 i 1610);

3) po otrzymaniu skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które zawiera niezbędne informacje określone w załączniku nr 7 do zarządzenia oraz karty oceny świadczeniobiorcy, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala ze świadczeniobiorcą albo członkiem jego rodziny albo opiekunem faktycznym lub prawnym świadczeniobiorcy, termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje ponownej oceny stanu świadczeniobiorcy skalą Barthel oraz ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne; pielęgniarka opieki długoterminowej zapoznaje świadczeniobiorcę oraz członka jego rodziny albo opiekuna faktycznego lub prawnego ze sporządzonym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych;

4) pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, o którym mowa w lp. 2 w części B Sprzęt medyczny i pomocniczy załącznika nr 4 do rozporządzenia; świadczeniobiorca albo członek jego rodziny albo opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

5) zużyte w trakcie wykonywania czynności pielęgnacyjnych wyroby medyczne, mogące stanowić zagrożenie epidemiologiczne, świadczeniodawca realizujący świadczenie, obowiązany jest zabezpieczyć, przechowywać i utylizować zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji;

7) wizyta pielęgniarki jest każdorazowo potwierdzana przez świadczeniobiorcę albo członka jego rodziny albo opiekuna faktycznego lub prawnego – z zastosowaniem „Karty wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”, której wzór określony jest w załączniku nr 8 do zarządzenia;

8) podczas każdej wizyty w domu pacjenta pielęgniarka dokonuje w dokumentacji medycznej wpisu obserwacji pielęgniarskich poświadczonych pieczęcią, własnoręcznym podpisem wraz z określeniem daty dokonanego wpisu;

9) każda wizyta pielęgniarki jest sprawozdawana w raporcie statystycznym z kodem 5.01.27.0800016 oraz datą zrealizowanej wizyty;

10) zlecenie, o którym mowa w pkt 6 dołącza się do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy;

11) czynności, o których mowa w pkt 6, pielęgniarka sprawozdaje w raporcie statystycznym;

12) w okresie sprawowania opieki pielęgniarka monitoruje poziom samodzielności świadczeniobiorcy przy wykorzystaniu oceny według skali Barthel i w zależności od stwierdzonych zmian, modyfikuje realizowany dotychczas plan opieki; dokonanie zmian oraz informacje dotyczące przyczyn i zakresu dokonanych zmian pielęgniarka odnotowuje w prowadzonej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy;

13) ocena, o której mowa w pkt 12, odbywa się na koniec każdego miesiąca; w przypadku gdy świadczeniobiorca uzyskał więcej niż 40 punktów, Fundusz finansuje świadczenia do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego;

14) w przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę w trakcie wizyty u świadczeniobiorcy, zmian świadczących o pogorszeniu stanu zdrowia lub wystąpieniu powikłań, pielęgniarka obowiązana jest do:

a) niezwłocznej konsultacji zaistniałej sytuacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca,

b) w razie konieczności - do wezwania zespołu ratownictwa medycznego;

15) pielęgniarka opieki długoterminowej domowej obowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których świadczeniobiorca złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń oraz w ramach bieżącej współpracy w okresie objęcia opieką, o istotnych zmianach w stanie zdrowia świadczeniobiorcy, w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących świadczeniobiorcę do pielęgniarskiej opieki długoterminowej;

16) powiadomienia, o których mowa w pkt 15, pielęgniarka opieki długoterminowej domowej dokonuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni od dnia wyznaczenia terminu rozpoczęcia udzielania świadczeń albo faktycznego zakończenia udzielania świadczeń, a o istotnych zmianach w stanie zdrowia informuje w dniu ich stwierdzenia;

17) w przypadku, gdy termin pierwszej wizyty w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej nie jest tożsamy z terminem rozpoczęcia realizacji zabiegów określonych na skierowaniu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym iniekcji, zmiany opatrunków, pielęgniarka opieki długoterminowej domowej, informuje świadczeniobiorcę o konieczności zgłoszenia się do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w celu realizacji zleceń lekarskich;

18) pielęgniarka opieki długoterminowej domowej nie może realizować jednocześnie zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej;

19) świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji w godzinach od 20: 00 do 8 :00 dnia następnego, zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej